Sensibus
Navigation 

Thomas A. Regelski
 
(1996).Prologomenon To a Praxial Philosophy of Music and Music Education,
Musiikikasvatus, vol 1, nr 1. Helsingfors.

(1998).Schooling for Musical Praxis, Musiikikasvatus, vol 3, nr 1.Helsingfors
 
(2000).“Critical Education”, Culturalism and Multiculturalis Musiikikasvatus, vol 5, nr 1.Helsingfors
 
(2004). Teaching General Music in Grades 4-8: A Musicianship Approach. New York: Oxford University press

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
David J. Elliott

(1995). Music Matters: A New Philosophy of Music Education. New York: Oxford University Press. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Bennet A. Reimer

(1970). Philosophyof Music Education. Eaglewood Cliffs, New Jersey, USA: Prentice Hall

(1989). Philosophyof Music Education,second edition. Eaglewood Cliffs, New Jersey, USA: Prentice Hall

(1997). Should there be a universal philosophy of music education. International Journal of Music Education

(2003). A Philosophy of Music Education, third Edition. Upper Saddle River, New Jersey, USA: Prentice Hall


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Christopher Small
 
(1998). Musicking. Hanover, USA: Wesleyan University Press  
Läs Olle Tivenius korta betraktelse Musik, musikande och helheten som föregår delarna, vari relationen mellan begreppen musik och musikande diskuteras.

  
En – av flera – demokratiaspekter som Sensibus musikpedagogiska filosofi grundar sig på är yttrandefrihet. Detta diskuteras på sidan Musik som berättelse
 
Paul G. Woodford

(2005). Democracy and Music Education: Liberalism, Ethics, and Politics of Practice. Bloomimgton & Indianapolis: Indiana University Press


Andra inflytelserika författare inom musikpedagogikens filosofi

Estelle R. Jorgensen
(1997). In Search of Music Education. Urbana and Chicago: University of Illinois Press

Wayne D. Bowman
(1998). Philosophical Perspectives on Music. Oxford University Press

Chris Philpott & Charles Plummeridge (red.)
(2001). Issues in Music Teaching. London and New York: Routledge

Keith Swanwick
(1999). Teaching Music Musically. London and New York: Routledge


Andra inflytelserika författare inom musikens filosofi

Finn Benestad
(1994). Musik och tanke: Huvudlinjer i musikestetikens historia från antiken till vår egen tid. Lund: Studentlitteratur

Olle Edström
(2002). En annan berättelse om den västerländska musikhistorien – och det estetiska projektet. Göteborg: Göteborgs universitet


Läs gärna Olle Tivenius artikel

Musik som kunskap i

Bernt Gustavsson (red.)
(2004). Kunskap i det praktiska. Lund: Studentlitteratur

Läs om
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sensibus och Olle Tivenius bejakar The Mayday Group vilken förestår den elektroniska tidskriften ACT Journal. Denna anbefalles varmt. ACT står för Action, Criticism, and Theory (for music education). Bl.a. Thomas A. Regelski och David J. Elliott är ledande inom The Mayday Group.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Musikpedagogisk filosofi

Musikpedagogisk filosofi handlar om själva grundvalarna för musikpedagogiken och ställer frågor som varför? till vilken nytta? för vem? osv. Musikpedagogisk filosofi innebär att tränga så långt som möjligt in i förutsättningarna för musikpedagogiken, att definiera ramarna, att kategorisera alla olika aspekter och att formulera dessa utgångspunkter. Detta innebär bland annat att ifrågasätta det för givet tagna, traditionen och den egna grunden.
    De artikulationer som blir resultatet av detta arbete utgör grunden för hur man organiserar och strukturerar sin verksamhet. Att ge sig in i Musikpedagogikens filosofi innebär ofta att ge sig in i det okända och kräver ett visst mod. Man kan komma att omvärdera vissa sidor av tillvaron. Det ger också en viss tillfredsställelse eftersom det pekar ut nya vägar att gå. Viktiga ställningstaganden medför ofrånkomliga konsekvenser.

    I Sverige är begreppet musikpedagogisk filosofi tämligen okänt och lite använt. Den svenska musikpedagog som fördjupat sig mest i ämnet torde – vid sidan av Olle Tivenius – vara Bertil Sundin som – i motsats till sina amerikanska kollegor – hellre frågar än svarar. I Den konstnärliga pedagogen och den pedagogiska konstnären konstaterar Dorothy Irving att egenskaperna konstnärlig och pedagogisk lappar över varandra men innebär olika språk (Sundin (red.) 1994). I USA är begreppet betydligt mer etablerat. Det är dock inte självklart vad det innebär. En filosof kan helt enkelt vara någon som gräver lite djupare i sin kritik än genomsnittet. De mest etablerade författarna i ämnet är Bennet Reimer, David Elliott och Thomas Regelski. Dessa tre står för varsin pol på musikpedagogikens jordglob, och de har ganska tydligt artikulerat sina respektive filosofier. En fjärde författare, engelsmannen Christopher Small, har med sin bok Musicking ställt vissa centrala begrepp på ända, vilket satt spår i den musikpedagogiska diskussionen även om han inte explicit riktar sig till musik­pedagogiken. Här refereras även kanadensaren Paul Woodford som inte heller gör anspråk på någon musikpedagogisk filosofi men vars tankar om demokrati i musikundervisningen obestridligen har filoso­fiska implikationer.

    Även om motsvarigheter till kommunala musikskolor är sällsynta i USA och även om texter i ämnet music education philosophy i första hand riktar sig till den obligatoriska skolans musikundervisning – där man i USA förvisso bedriver mycket instrumentalundervisning – känns ”de amerikanska positionerna” igen i den svenska musikskolan.
    Nedan presenteras några artikulationer och sist Sensibus musikpedagogiska filosofi.
    Det råder viss begreppsförvirring hos de refererade filosoferna nedan. Den noggranne läsaren kommer att notera att Small använder begreppet musicking och Elliott musicing. Elliott gör anspråk på att ha grundat The praxial philosophy of music education medan Regelski presenterar A praxial philosophy of music education. Det är ändå så stora skillnader både mellan de båda ”music­(k)ing­begreppen” och mellan Elliotts praxiala respektive Regelskis praxiella filosofier att bakom dessa minimala skillnader döljer sig betydligt större. Dessa texter är hämtade från avhandlingen Musiklärartyper, där de är försedda med fotnoter och kommentarer (66-76).

Praxiell teori – Tom Regelski

Thomas A. Regelski ifrågasätter det han kallar estetiska doktriner och föreslår att dessa ersätts med hans egen praxiella teori.


Kritik av estetikens doktriner


Regelski menar att estetiska doktriner som urvalsgrund för musik är en historisk parentes. Ändå lever musiklärare i allmänhet kvar i sådana doktriner, då dessa manifesterar något som givit dem själva ”bra känslor”. De är dock en vansklig grund för musikundervisning då de inte harmonierar med bl.a. allmän postmodern filosofi.

    För ungdomar innebär ”värde” att det finns en ”användning”. Deras motivation för denna användning av musik är avlägsen från allt som omfattas av eller förklaras av någon estetisk teori, menar Regelski. Därmed missar undervisningen ofta att förmedla den praktiska och livslånga nyttan av musik och musikundervisning. Undervisningen leder oftast till att färdigheter isoleras och inte används tillfredsställande i något tillgängligt musiksammanhang, eller till att färdigheterna ifråga inte resulterar i någon sorts självständigt musikerskap eller den självtillräcklighet som är nödvändig för musikalisk aktivitet på egen hand utanför musiksalen, vilket är en olycklig konsekvens av estetikens ideologi. Tvärtom är de flesta unga musikanter som tar musiklektioner lärda att tänka att de ska fortsätta till yrkesverksamhet, trots det faktum att de flesta helt enkelt saknar sådana ambitioner eller inte klarar av att tävla i den professionella musikens esoteriska och elitistiska värld. Utgångspunkten för enskild musikundervisning är således en strävan mot att alla elever ska bli solister och att repertoar ur estetikens kanon är musicerandets enda möjliga medium. Övrig litteratur ignoreras fullständigt. Exempelvis studeras denna litteratur av elever som spelar orkesterinstrument, men det är högst osanno­likt att de någonsin kommer att få tillfälle att spela med en amatörorkester. Mer realistisk är sannolikheten att de kan spela duos eller trios, men denna repertoar (och den musikaliska osjälvständighet den göder) är mindre trovärdig som en väsentlig del av deras formella undervisning.

    Undersökningar [oklart vilka], hävdar Regelski, har otvetydigt visat att folk som är självlärda på ett instrument och som spelar folkliga instrument eller bruksinstrument är de som helst skulle vilja fortsätta att spela. De är i storts sett oberörda av formell musikundervisning i eller utanför skolan, fortfarande lystet kvar i sin musikaliska hobby – ett ord som, jämsides med ordet amatör, väcker vrede i estetikens kretsar.

    Det saknas saklig grund för någon hållbar estetisk teori alls. Olika estetiker blir självmotsägande hopkok av alla möjliga hållningar. Dessa olika estetikers olika företrädare kan omöjligt föra fram någon stringent retorik för någon estetisk teori. Regelski menar att estetetikens teori i bästa fall kan betraktas som en social ideologi enligt vil­ken medelklassen hävdar sin egen sociala status genom att framhålla klassisk musik och ”den förfinade smakens” estetik som förmer än all annan musik och andra musikaliska värden, och han ställer frågan: ”vilket är alternativet?”


Praxiell teori


Regelskis alternativ är en praxiell musikteori. I stället för de vanliga estetiska antagandena om ”bra musik” talar praxiell teori om musikens ”nytta” d.v.s. nyttan eller värdet av musik och musikalisk upplevelse i vidare mening, i vad, i praktiska termer, musik är ”bra till” – vilket, med varför- och hurtermer, innebär hur den används av människor som är människor fullt ut. Traditionen rörande praxis når tillbaka till Aristoteles som åtskilde tre typer av kunskap: teoretisk kunskap, odlad och begrundad för dess egen skull (theoria), teknisk kunskap, använd att utföra saker (techne), och praxis, etisk och praktisk kunskap i handling som tjänade genuint mänskliga behov som hör i hop med det ”goda livet”.

    Betydelsefullt är att praxis per definition inbegriper en etisk dimension kallad fronesis. Detta etiska handlar om att åstadkomma ”rätta resultat” för oändligt skif­tande personliga behov för unika människor under oavbruten förändring av omständigheter och sammanhang. En praxis inbegriper således kunskap i handling (d.v.s. inte teoretisk kunskap för dess egen skull) som förbättrar livskvaliteten för en grupp eller en person. Ur praxiell aspekt är kunskap och teknik ”nyttig” om den åstadkommer ”nyttiga resultat” i specifika mänskliga termer som aldrig har samma innebörd för olika personer eller för samma person i olika belägenheter.

    Praxiell teori tillhandahåller en bred grund för förståelse av oändligt många olika roller som musiken spelar i världen.

    Med det praxiella synsättet är musik inte föremål för avlyssning för dess egen skull eller för något upphöjt estetiskt innehåll. Affektiva kvaliteter upplevda i samband med musik är långt mer basala och jordnära. De avnjuts direkt och är inte mer kapabla till eller i behov av ytterligare intellektualisering, analys eller rättfärdigande än exempelvis smaken på någons favoritsmak på glass. Precis som folk utvecklar en smak för vissa sorters mat som smakar bra, utvecklar de också smak för musik som känns bra.

    Musik är, med detta synsätt, inte olik många av livets nöjen; den är lättillgänglig och inte frånstötande svår eller intellektuellt främmande. Förvisso är en grundläggande förmåga att tillägna sig sådan nytta alltid möjlig att förbättra, kultivera och förfina, och framförallt går den att bredda för möjligheter och val. Detta är naturligtvis musikundervisningens huvudfunktion. Men liksom grundläggande språklig förmåga är den väsentliga förmågan att lyssna på, processa, ”skapa mening” i och glädjas åt eller använda musik otvetydigt fundamental hos alla människor – till och med utan formell undervisning. (Regelski, Thomas A. 1998. Schooling for Musical Praxis, Musiikikasvatus, vol 3, nr 1; passim)


Praxial teori – David Elliot

Praxiella musikfilosofer har varit mycket kritiska mot vad de kallar estetisk ideologi. Enligt Elliott medför denna ideologi individens oberoende, brist på samband med indi­videns bakgrund och avlägsnande av alla sociala och praktiska band i syfte att införa den estetiska upplevelsens kvasireligiösa värld (Elliott, David J. 1995. Music Matters: A New Philosophy of Music Education. New York: Oxford University Press; 23ff). Estetisk ideologi ”hävdar [också] ett fiktivt objekt som existerar i en idealisk värld, skilt från varje fysisk grund och varje enskilt utförande av denna grund” (26). Som kontrast till detta vill Elliott betrakta musik som ett situerat feno­men, som en del av mänskligt socialt liv i allmänhet.

    Elliott markerar sitt motstånd mot Bennet Reimers MEAE genom sitt eget motto som han kallar META och som står för ”Music Education Through artistic Actions”, vilket han manifesterar i The praxial philosophy of music education. Ordet praxial kommer från grekiskan och står för ”meningsfull handling”, vilket implicerar att Elliotts filosofi är orienterad mot handling (6). Elliott betonar att musik är en speciell form av avsiktlig mänsklig verksamhet. Han framhåller att det alltid är någon som gör något, vilket leder fram till en produkt. Dessutom sker detta i en bestämd kontext. Det viktiga är att musik är något människor gör. Skillnaden mellan Elliott och Reimer yttrar sig allra mest i deras respektive syn på vad musik är och vilken betydelse den har för människan (15). Elliott menar att the ‘aesthetic education’ philosophy misdirects music educators by urging, wrongly, that we homogenize the diversity of musical endeavours and musical works world-wide by (i) imputing a single purpose to all of them, by (ii) imposing a single mode of response on all their listeners, and by (iii) attributing a single motivation to all music-makers and music-listeners everywhere (14).

    Han kritiserar det estetiska musikbegreppet, det s.k. estetiska lyssnandet och den s.k. estetiska upplevelsen, och förkastar uppfattnigen att musik bäst förstås genom begrepp om estetiska egenskaper i själva musiken (ibid.). The praxial philosophy of music education ska enligt Elliott förstås som väsensskild från, och oförenlig med, estetisk filosofi och är ett alternativ till den allmänt vedertagna synen på musikundervisning som estetisk undervisning.

    Elliott ser fem grundläggande former av musikalisk aktivitet. Dessa är att spela, improvisera, komponera, arrangera och dirigera. Han samlar dessa verksamheter i begreppet musicing, vilket är en sammandragning av music making. Elliott föredrar termen musicer framför musician. Med music menar Elliott den musikaliska produkten. Musiklyssnande ser han som ”another kind of doing” (41) och som något som knyter ihop musicers, musicing och music genom att att musicers lyssnar dels till vad de själva producerar, dels till vad andra musicers producerar. Därmed är musikalisk aktivitet ett mångdimensionellt mänskligt fenomen som inbegriper två sammanlänkade former av medveten aktivitet, att spela och att lyssna (8).

    För Elliott är musikalisk kunskap ytterst kunskap om hur man gör när man spelar, improviserar, komponerar, arrangerar eller dirigerar. Han ser musiklyssnande som en sorts procedurmässig kunskap och skiljer på spelandets process och lyssnandets process. Spelandets process innebär dold konstruktion av musikaliska mönster och lyssnandets öppen konst­ruktion. Det dolda konstruerandet fungerar vid ”intelligent” lyssnande där lyssnaren kan påstås besitta samma typ av kunskap som musiker förlitar sig på när de tolkar och framför musik inom en viss stil (8).

    Förmågan att lyssna tillägnas genom eget spel. Detta ”artistiska lyssnande”, menar Elliott, kan läras ut i skolan, men det förutsätter att eleverna också kan spela den aktuella musiken själva.

    Elliott förkastar all musikundervisning som går ut på att lyssna på musik i syfte att identifiera element som exemplifierar estetiska kvaliteter. Han urskiljer fem betydande kunskapstyper och urskiljer förutom den procedurmässiga kunskapen också formell, informell, impressionistisk och övervakande (supervisory) musikalisk kunskap. Formell kunskap om musik är all sådan kunskap som förmedlas verbalt och informell kunskap är sådan som refererar till en persons musikaliska omdömesförmåga som utgår från förmågan till kritisk reflektion avseende musikaliska ställningstaganden i spelsituationen. Impressionistisk kunskap utgörs av intuitivt betingad känsla för mer eller mindre goda musikaliska lösningar. Den övervakande kunskapen innefattar en form av metakognition som krävs för att man på olika sätt ska kunna anpassa det egna musikaliska tänkandet i relation till sitt musikutövande.

    Kärnan i Elliotts filosofi manifesteras i nyckelordet musicianship. Begreppet utgör den kunskapsteoretiska grunden för musik och musikundervisning. Denna kunskap uttrycks inte verbalt utan genom det som kommer ut av handling (10). Lärarens uppgift är att genom musicing, i första hand genom aktivt spelande och improvisation, skapa möjligheter att utveckla allsidig musicianship hos alla elever. Allra helst ska denna tillämpas genom komponerande, arrangering och dirigering (15). Detta är nyckeln till musikundervisningens yttersta mål genom vilket musikundervisningen blir en väg mot ”self-growth (or self-differatiation, complexity and integration) selfesteem, and happiness” (16).


Absolut expressionism – Bennett Reimer

Bennett A. Reimer var den förste att formulera en samlad musikpedagogisk filosofi. Hans A Philosophy of Music Education har utkommit i tre upplagor (1970, 1989 och 2003). Hans grundläggande filosofi, absolut expressionism, presenteras i den första upplagan, och de två senare är radikalt påbyggda och har rikliga referenser till senare forskning, bl.a. Gardners om människans olika intelligenser.

    Ett centralt begrepp i Reimer 1970 är Music education as aesthetic education, MEAE. Det grundar sig på en estetisk syn på vad musik är. Det synsätt som Reimer hävdar kallar han absolute expressionism, vilket innebär att musikens mening finns i musiken och inte i känslor, idéer eller annat utanför musiken. Genom att ta del av musikens inneboende estetiska kvaliteter förlänas människan en djupare känsla för livet. Musikupplevelse blir därmed en fråga om att uppleva de estetiska kvaliteter som ligger inbäddade i musiken. Lyssnarens reaktioner avspeglar därmed dessa estetiska kvaliteter: ”[The] aesthetic qualitites present conditions which can arouse feeling. In the direct apprehension of these aesthetic qualities we receive an ’experience of’ feeling rather than ’information about’ feeling” (Reimer, Bennet A. 1970. A Philosophy of Music Education. Eaglewood Cliffs, New Jersey, USA: Prentice Hall; 38).

    Musiklärarens primära uppgift blir därför att hjälpa eleverna att uppfatta estetiska kvaliteter, att utveckla sin känslighet inför specifika element i musiken, exempelvis melodi, harmoni, rytm, timbre, struktur och form. Det handlar om objektiva element som kan identifieras, namnges, manipuleras och diskuteras.

    Förmåga att diskriminera estetiska kvaliteter och att respondera på dessa estetiska kvaliteter utgör den estetiska upplevelseförmågan. Denna egenskap bör finnas för att en upplevelse skall kunna kallas estetisk. Exempelvis musikdiktamen handlar inte om estetisk upplevelse, eftersom fokus oftast ligger på det perceptuella (80). Reimer un­derkänner således många människors beskrivningar av sina musikupplevelser. Estetisk perception är möjlig att lära ut, men estetisk reaktion är ett subjektivt fenomen som inte är tillgängligt, och som man därför inte heller kan undervisa i. Genom att istället fokusera undervisningen på olika aspekter av estetisk perception, helst på ett sätt som uppmuntrar kreativa reaktioner, är det möjligt att även utveckla förmågan till estetisk upplevelse. Reimer är kritisk till det utommusikaliska i musikundervisningen som ”missar” musiken, vilket inträffar om läraren exempelvis ger eleverna i uppgift att måla till musik (54).

    Reimer bannlyser ordet kommunikation med hänvisning till att risken är stor att eleverna förgäves försöker tyda något budskap som möjligen skulle kommuniceras genom konsten (72). Han menar också att musikundervisning som handlar om att uttrycka känslor genom musiken inte kan betraktas som estetisk undervisning (34). Denna uppfattning hyser en avgörande skillnad mellan musikupplevelser som är musikaliska, d.v.s. estetiska, och musikupplevelser som är icke-musikaliska. För att en mu­sik­upplevelse ska kunna betraktas som en estetisk upplevelse ställer Reimer upp kravet att perceptionen måste riktas mot musikens estetiska egenskaper och att responsen på dessa relateras till deras uttrycksfullhet (91).

    Typiskt för en icke-musikalisk upplevelse är att musiken uppfattas som en symbol för något utanför musiken själv (92). När musiken alstrar associationer, minnen, föreställningar och tankar är detta icke-estetiska upplevelser, exempelvis om ett musikstycke väcker upp barndomsminnen, minnen som förknippas med tidigare kontakt med viss musik eller om man förnimmer ett natursceneri. Reimer är kritisk till musiklärare som uppmuntrar referentiella upplevelser och menar att de leder musikupplevelsen till att bli icke-musikalisk och – ännu värre – de lär barn att icke-musikalisk musik är kor­rekt och önskvärd (94). Han betonar att musikundervisning bör vara ”primarily music education; that is, education for the aesthetic, or musical, qualities and values of music as an art” (92).

    Det mest centrala i Reimers musikpedagogiska filosofi är att konst förhåller sig till känslor som skriven text till tanken; en yttre symbol för våra inre känslor. Utöver sin egen absoluta expressionism föreslog han 1997 följande fyra grund­hållningar: formalism, praxialism, referentialism och kontextualism (Reimer, Bennet A. 1997. Should there be a universal philosophy of musik education? International journal of music education, Volym 29, Nr 1, s. 4-21). Formalism handlar om vad musiken gör med människan, varför verket är det intressanta, och den musikpedagogiska implikationen är att lära sig finna den inneboende musikaliska meningen i verket. Praxialism, som beskrivs – i två tappningar, Elliotts respektive Regelskis – nedan, handlar om vad människan gör med musiken. Referentialism innebär i motsats till formalism att meningen och värdena finns utanför verket och således kan finnas i det som verket refererar till, idéer, känslor, attityder eller händelser. Kontextualism fokuserar på musikens sociokulturella sammanhang.

    Absolut expressionism har drag av både referentialism och formalism, men den är ändå ingen kombination av dessa. Musik är enligt Reimer inte känslans språk även om den uttrycker känslor (Reimer, Bennet A. 1989. A Philosophy of Music Education. Eaglewood Cliffs, New Jersey, USA: Prentice Hall; 41). Inte heller är den något så simpelt som tonsättarens känslouttryck (43). Typiskt för människans känsloliv är dess snabbt flytande föränderliga karaktär (47). Det är människans inre dynamiska och organiska ”rörelser” som musiken låter som, d.v.s. hur det känns att känna sig levande (49). Att skapa och uppleva konst är för känslor en exakt analogi med vad språket är för tanken (33).

    För Reimer är begreppet konst viktigt. Kriteriet på att tala om konst är att det ingår något som kallas ”artistic decition” i framställningen av detta (64). Konst är inte kommunikation utan ”sharing” (66). Skulle konstnären vilja kom­municera skulle han eller hon helt enkelt tala om vad han eller hon ville kommunicera, nu går det inte. Konst handlar om kunskap om den mänskliga subjektiviteten, vilken inte kan uppnås i verbalspråket (87). I all undervisning som har med ”konst” att göra skall den estetiska innebörden sökas. Det innebär att man skall närma sig konsten som en expressiv form, en form som är bärare av en subjektiv erfarenhet som ligger inbäddad i verkets inre, inneboende kvaliteter, vilka öppnar för ett antal sätt att känna men som alltid har sitt ursprung i speciella konkreta element i konstverket, såsom en direkt följd av dessa elements expressivitet genom en presentationell form som är bärare av ”kunskap” om människans inre känsloliv såsom både levt och upplevt (93). Reimer ansluter sig till Susanne Langers definition av konstbegreppet, vilket i en förenklad formulering lyder ”konst är material som organiseras för att bli uttrycksfullt” (94).

    Hantverkare som reproducerar kan inte kallas konstnärer. En konstnärlig musiker behöver en ytterligare kreativ nivå utifrån vilken han eller hon kan exploatera verkets expressiva potential och bringa den i blomning (65).

    Reimer ställer upp fyra kriterier på ”giltig” musik: 1.) Den skall vara hantverksskickligt gjord. 2.) Den skall bjuda på känsloupplevelser. 3.) Den skall ha något för vår fantasi. 4.) Den skall vara autentisk (134ff).


Musicking – Christofher Small

Christopher Smalls musicking-begrepp skiljer sig från Elliotts redan i stavningen och det vore – som Sensibus ser det – ytterst märkligt om inte redan denna skillnad står för en markering. Musicking står för all perception, alla handlingar och all verksamhet som är förknippad med musik. Det innefattar exempelvis utövande, lyssnan­de och dans men även kringverksamhet som biljettförsäljning och allt tal om musik.

    Small inleder sin bok Musicking med att konstatera att människor allt sedan antiken förgäves har försökt att besvara frågan om vad musik är för något. Han menar att det inte är konstigt att ingen lyckats besvara frågan eftersom den är fel ställd: There is no such thing as music. Music is not a thing at all but an activity, something that people do. The apparent thing “music” is a figment, an abstraction of the action, whose reality vanishes as soon as we examine it all closely (Small, Christopher 1998. Musicking, Hannover, USA: Wesleyan University Press; 2).

    Musicking, på svenska musikande, är presens particip-formen av verbet to music, att musika, vilket enligt Small är betydligt mer konstruktiv ingång i frågekomplexet. Small försöker sammanfattningsvis implicera sina resonemang i människors vardag sålunda: om musiken verkligen är en aspekt av den stora enhetliga framställningskonsten, och därmed en aspekt av den språkbiologiska kommunikation som varje levande varelse, som ett villkor för överlevnad, måste kunna förstå och använda, så följer att alla normalt utrustade människor föds med förmågan att musika lika väl som de föds med förmågan att tala och förstå tal. Båda förmågorna måste naturligtvis odlas; under det att vi i väst i dag förutsätter den informella språkinlärning och språkliga övning som alla barn, utom de allra mest utsatta, får i sina familjer och kamratgrupper långt innan den formella inskolningsprocessen börjar, finns det tyvärr få parallella möjligheter för sådant informellt och kontinuerligt lärande i musikande. Många föräldrar uppmuntrar visserligen sina barn att uppträda; ibland och åtminstone i de tidiga skolåren spelar musikande en roll. Vad som inte längre förekommer i industrisamhällen är det bredare sociala sammanhang i vilket framförande lika väl som lyssnande ständigt lärs och musikande uppmuntras som en viktig social aktivitet för varenda samhällsmedborgare. Många människor lärs att spela, men ytterst få uppmuntras att framträda (207). Small ser som en stor utmaning till musiklärare att istället för att producera skickliga musiker tillhandahålla sociala sammanhang för såväl formell som informell musikalisk interaktion som innebär en äkta ”musikalisering” av hela samhället (208).

    Small framhåller att om allt musikande är allvarligt menat så är inget musikande bättre än något annat (213).


 
Demokrati och musikpedagogik – Paul Woodford

Med referens till Estelle Jorgensen och Max Kaplan hävdar Paul Woodford att musikundervisning hör ihop med demokrati och därmed också med politik. Han konstaterar dock att ”[m]usic educators like to think that they are above politics, but politics just refers to the ways people engage in collective decision making” (Woodford, Paul, 2005. Democracy and Music Education: Liberalism, Ethics, and the Politics of Practice. Bloomington: Indiana University Press; xif), och kom­menterar detta med att [m]usic educators […] can hardly be expected to pursue democratic ends or values unless they have some sense of what democratic might mean for them, for the pupils, and for society as a whole (xii).

    Detta utgör grunden för de frågor som leder till Woodfords idéer om hur musikundervisning kan vara demokratiskt betingad. Hans grund är Dewey, men han ser också kopplingar till Gadamers hermeneutik och åberopar aristoteliska dygder (4), vilket innebär något slags närhet till Regelski. Å andra sidan lutar sig både Elliott och Reimer mot samma aristoteliska teser.

    Woodford menar att kritisk dialektik är en nödvändighet i ett demokratiskt samhälle. Han menar vidare att intellektuella har ett ansvar för demokratin och ett särskilt ansvar att representera de svagaste i samhället som inte kan föra sin egen talan (22). Frågan som följer är whether music teachers, music education majors, and children in democratic society ought to learn how to think and behave as public intellectuals, particulary in music and music education classes. The case for music teachers and undergraduate music education majors is perhaps self-evident, since they are by definition present or future leaders of children (22f).

    Woodford drar sig inte för att anklaga musikpedagoger för att vara ”notoriskt konservativa” och hänvisar till en engelsk studie som konstaterar att den typiske musikläraren i secondary school är en klassiskt skolad musiker utan annan examen än som musiker (23). Han ondgör sig över att den klassiska musikens kanon tillåts dominera såväl musikundervisningen i den obligatoriska skolan i USA och andra länder och att antagningar till musiklärarutbildningarna sker med utgångspunkt i denna kanon. Han menar att denna ordning strider mot viktiga demokratiska principer (23f) och konstaterar att ”[c]lassical music is dead among the young” (25). Han menar också att [e]ven when popular music instruction is included in school curricula, it is apt to be based on principles ‘abstracted’ from the western musical and pedagogical canon (24f).


Sensibus musikpedagogiska filosofi
Den följande texten är anpassad till musik-/kulturskolans verksamhet. Den hoppar över ett antal ”härledningssteg” och argumentation.
 
Om Sensibus musikpedagogiska filosofi
 
Sensibus musikpedagogiska filosofi är i första hand inspirerad av pragmatismens ideal, där demokrati, kunskapsbildning och bildning är centrala begrepp. Att förstå sig själv, att förstå världen och att förstå sitt utrymme i tid, rum och kultur är viktigt för människor och samhällen. Viljan att förstå manifesteras av ett hermeneutiskt förhållningssätt, vilket är målet för hermeneutisk skolning. Hermeneutiken är viktig och en stor inspirationskälla.
    Gränsen mellan filosofi och ideologi är förvisso tydlig, men det går sällan att urskilja vad som i praktiken är filosofiskt respektive ideologiskt betingat. Sensibus har en uttalad ambition att så långt som möjligt hålla fast vid det filosofiskt betingade. Detta sker genom logiska resonemang och tydliga grundvalar. Demokratiska ideal är en sådan grundval, även om demokrati i sig är mer ideologiskt än filosofiskt betingad. Därför sker presentationen nedan i tydliga steg.
 
Musik eller musika?
 
Med hänvisning till presentationen ovan av Christopher Smalls musickingbegrepp används här verbet musika för musikhantering, d.v.s. för den inre process som musikhanteringen innebär. Musik står för följaktligen för den klingande produkt som (ibland) är utkomsten av någons musikande. Denna uppdelning är rimlig därför att det som är viktigt för människor är musikandet inte musiken. Det finns naturligtvis ett samspel mellan musik och musikande som gör det omöjligt att bortse från endera begreppet. Således behövs båda orden.
    Förskjutningen av intresset från produkt till process innebär också att det är kvaliteten på musikandet, snarare än på musiken, som är intressant. Därför är genrer eller genrerelaterade normer av mindre betydelse.
 
Musik som konst
 
Att musik är ”en av konstarterna” och frågan om vilken musik är kvalificerad att räkna sig till konst utgår från historiska förgivettaganden som enbart skymmer sikten för dem som vill studera musik och musikande. Konst är inte ett produktivt begrepp och det används inte vidare här. Saken diskuteras vidare i Konstbegreppets problematik och i Det konstnärliga manifestet.
 
Andra begrepp
 
Ordet kultur är problematiskt. I denna text används det enbart i antropologisk innebörd.
    Begreppet seriös musik är ofta förknippat med mindre seriös sociala funktioner och därmed ett vilseledande begrepp och används inte.
 
Den demokratiska värdegrunden
 
Att musika, att handskas med musik, är bra för människor, enskilt och i grupp. Musikandet utgör en nödvändighet som definierar individer och grupper, inåt och utåt. Samhällen ska uppmuntra människor till musikande. Demokratiska ideal anger att alla har rätt att musika. Musikande sker utifrån individuella förutsättningar och på individuella villkor. Således har alla rätt till sitt eget musikande. För att kunna uppmuntra människor till musikande måste samhället bejaka människornas musikande. För att kunna uppfatta samhällets bejakande måste individen själv bejaka sitt musikande. Detta innebär ett samspel mellan individ och samhälle, i praktiken mellan barn och musikpedagog, och det är musikpedagogikens demokratiska grund.
 
Musik som maktmedel
 
Musikandet är en mycket intim och sårbar process. Att förringa andras musikande är att förringa andra, vilket är maktutövning. Musik används i hög utsträckning av människor för att utöva makt över andra. Samhället kan inte förhindra detta, men kan undvika att uppmuntra det. Musikpedagogiken ska således identifiera, och vara vaksam mot, sådana tendenser.
 
Musik som kunskap
 
Musik representerar huvudsakligen icke verbaliserbara kunskapsformer. Alla människor är olika och bildar kunskap i olika former enligt personlig fördelning mellan kunskapsformerna. Det vanligaste är att verbaliserbar kunskap premieras. Detta medför också att musikundervisning ofta sker på verbaliserbarhetens villkor. Musikpedagogiken ska särskilt utnyttja och uppmuntra den ickeverbaliserbara kunskapen. Detta sker genom genomtänkta metodiska strategier.
 
Filosofiska grundantaganden
 
Det är bra för människor att musika. I första hand är det bra därför att man definierar sin identitet, gentemot sig själv och sin omgivning. Den pedagogiska konsekvensen av detta är att:
 • Barn bör uppmuntras att lära sig spela och sjunga enligt metoder som i första hand tar fasta på musikandet som identitetsskapande funktion.
Varje människa musikar av skäl som denna bestämmer själv. Detta ger att man i grunden spelar eller sjunger för sin egen skull. Den som vill visa upp sin musik för andra gör det, den som inte vill gör det inte. Den som spelar för publik gör det på publikens villkor enligt elementära marknadslagar. Vill man ha publik så måste denna behagas. Detta faktum medför risk för mindre uppriktigt framförande; är det det egentliga jaget eller ett pseudojag som spelar? De pedagogiska konsekvenserna av detta är att:
 • Barn ska lära sig spela för sin egen skull.
 • Barn ska inte tvingas att uppträda.
Det finns alltid människor som vill visa upp sig. Barn som vill visa upp sig ska få allt det stöd de behöver.
    Att genom sin musik visa upp sitt musikande handlar om att berätta sin berättelse. Därför ligger tyngdpunkten snarare på artisten än på verket. Den pedagogiska konsekvensen av detta är att:
 • Barn ska uppmuntras att hysa tilltro till sin egen förmåga att med musik kunna berätta något unikt.
Detta förutsätter att man spelar till skillnad mot tragglar, och därmed att man har kontroll över sitt instrument, vilket förutsätter att det går lätt att spela.
    De som inte vill spela för publik har en stor källa till glädje genom att spela för sig själva. De slipper också att anpassa sin musik till en publiks önskemål. Genom att inte ha något givet sammanhang för sitt utövande behöver de ett stort mått av självständighet. De är inte heller bundna till någon bestämd repertoar. Deras huvudsakliga form är improvisation. De behöver kunskap i hur man övar och hur man hanterar sin improvisation. Improvisation kräver omdöme. Detta omdöme vinns endast genom tillämpning.
    Även barn som vill uppträda, och de som helst spelar ensemble har stor användning för självständighet och improvisation. De pedagogiska konsekvenserna av detta är att:
 • Barn ska uppmuntras att självständigt kunna handskas med sitt musikaliska lärande.
 • Barn ska uppmuntras till och skolas i improvisation.
 • Barn ska tränas till ett musikaliskt omdöme som utgår från deras egna preferenser.
Ensemblespel har flera funktioner, sociala och musikaliska. Den viktigaste sociala funktion är att en ensemble utgör ett kulturellt sammanhang, d.v.s. ett sammanhang där man fostrar varandra till gemensamma värden, vilket är på både gott och ont, varför verksamheten måste hanteras varsamt. Bl.a. måste språket vara gemensamt för alla elever och lärare. Detta i sin tur innebär att musikskolans lärare måste enas om en vokabulär som alla solidariskt tillämpar. Även etiska regler måste vara unisona, liksom alla de faktorer som utgör ensemblespelets ramar. Den pedagogiska konsekvensen av detta är att:
 • Musikskolan ska ha en gemensam och artikulerad policy för språkbruk och etik som alla solidariskt anammar.
Musiken föregår alltid noterna. Detta är lika självklart som att tal föregår skrift, och innebär att man måste kunna spela innan man lär sig använda noter. Gehörsspel är grundläggande. Den pedagogiska konsekvensen av detta är att:
 • Barn ska lära sig spela på gehör innan de utsätts för noter.
Detta fordrar dels att man har ett användbart gehör, dels att man har tilltro till detta gehör. I stort sett alla har detta användbara gehör. När det verkar saknas är det i regel blockerat. Tilltro till gehöret vinns genom att utveckla ett omdöme. Den pedagogiska konsekvensen av detta är att:
 • Barn måste ha någon form av gehörsmässig förberedelse innan spel på instrument.
”Spel efter noter” är bra att kunna. Det bör dock – så långt det av praktiska skäl är möjligt – ske efter principen att man ser på noterna hur det ska låta och sedan spelar på gehör. Den pedagogiska konsekvensen av detta är att:
 • Barn ska tränas i gehörslära (d.v.s. att ur en notbild utläsa hur det låter).
Lärandet ska fortsätta även efter musikskolan. Därför ska elever tränas i hur man lär sig, inte bara på det egna instrumentet, utan även hur man lär sig ett instrument överhuvudtaget, och även lära sig att identifiera problem av olika slag. Den pedagogiska konsekvensen av detta är att:
 • Barn ska uppmuntras att självständigt kunna handskas med sitt hantverksmässiga lärande.
Det ska vara lätt att spela. Att spela innebär alltid – åtminstone i någon mening – att leka. Det ska gå lekande lätt att spela. Detta innebär att lösa sådana problem som står i vägen för lekandet. Att ”spela upp” innebär inte att visa upp sin skicklighet utan att berätta det man har att säga. Oavsett om detta sker genom improvisation, egenkomponerade stycken eller covers ska framförandet inte hämmas av tekniska problem. Därför bör elever framföra sådant som de kan ordentligt, även om det innebär att de s.a.s. är duktigare än vad som syns. Detta innebär naturligtvis inte att de inte ska framträda.) Den pedagogiska konsekvensen av detta är att:
 • Barn som uppträder ska göra detta med musik de behärskar.
En annan aspekt är att inte forsera lärandet. Om det är svårt att använda fem toner är det ännu svårare att använda sex.Den pedagogiska konsekvensen av detta är att:
 • Barn ska behärska varje moment innan de tar sig an ett nytt.
Instrumenten ställer krav på färdighet. Om eleven inte respekterar dessa krav blir ingen lek – snarare kamp. Barn bör inte utsättas för sådan kamp. De som saknar förutsättningar att tillägna sig ”svåra” instrument som i sig ställer höga krav som eleven inte kan leva upp till bör uppmuntras att spela instrument som innebär lägre krav. Därför kan det vara motiverat att föreslå elever instrumentbyte, eventuellt flera gånger. Den pedagogiska konsekvensen av detta är att:
 • Barn ska ha förutsättningar att tillägna sig det instrument de undervisas på.
Musik ska kunna användas. Den klingade produkt som musik utgör ska kunna användas i sammanhang utöver som uppvisning. (egenkontemplation kan betraktas som användning.) Då är musiken överordnad musikern såtillvida som musiken uppfyller ett syfte, inte musikern. (Detta står inte alls i motsats till tesen ovan om att musiker ska ha något att berätta.) Den pedagogiska konsekvensen av detta är att:
 • Elever ska uppmuntras att hitta sammanhang för användning av sin musik.
 
 
 
 
 
Adressen till Sensibus är info@sensibus.se Ansvarig utgivare är Olle Tivenius
Skapa din egen hemsida med mono.net