Sensibus
 

Sensibus Tillstånd & licenser

Att kunna göra det man åstundar, vare sig det handlar om att framställa varor eller att utföra handlingar, innebär ofta en konflikt med någon regel eller doktrin. Detta i sin tur kan för alla oss som emellanåt lyssnar till samvetets röst innebära ångest för att ha gjort, eller vilja göra, något orätt. I denna gråzon kan det kännas tryggt att utföra sin dunkla gärning med ett tillstånd eller en licens från Sensibus. Det kan användas för att dämpa sitt samvetes plåga eller för att visa upp för en beskäftig omgivning som oombedd agerar ordningspolis.
    Samtliga tillstånd är försedda med finstilt text som i detalj reglerar eventuella tveksamheter angående ansvarsfördelning i samband med användningen som skulle kunna uppstå om exempelvis utomordentligt fantasilösa, impertinenta eller eljest näsvisa personer/myndigheter skulle ifrågasätta tillstånds-/licensinnehavarens göranden inom ramen för tillstånden/licenserna.
 
Licens för framställning av 70 liter starksprit
Sensibus licens för framställning av 70 liter starksprit förlänar innehavaren möjlighet att för eget bruk producera 70 liter matsprit med alkoholhalt upp till högst 117%, med eller utan skadlig finkel. Vid köp av fler än fyra licenser medföljer vit käpp. Licensen är personlig och kan inte överlåtas. Licensen har en giltighet på ett år efter utfärdandet.
 
Priset per licens 400.– inklusive  porto.
(Då verksamheten befinner sig strax utanför det utrymme som Sveriges lagrum anger är den momsbefriad.)
Tillstånd för bilkörning utan körkort
Sensibus tillstånd för bilkörning utan körkort ger innehavaren rätten att framföra bil eller motorcykel på allmän väg. Tillståndet berättigar inte utan vidare till brott mot trafikförordningen eller till slarvig, onykter eller vårdlös körning. Då tillståndet förvärvas utan de formella prov som körkort förutsätter gäller också tillståndet med undantag från de färdigheter och kunskaper som förknippas med körkort. Tillståndet är personligt och kan inte överlåtas. Tillståndet gäller under ett år från utfärdandet. Ångerrätten om 14 dagar gäller endast om tillståndet är outnyttjat.

Priset per tillstånd är 400.– inklusive porto.
(Då verksamheten befinner sig strax utanför det utrymme som Sveriges lagrum anger är den momsbefriad.)

Licens att instifta nya religioner
Sensibus licens att instifta nya religioner ger licensinnehavaren rätten att utan några som helst begränsningar uppfinna nya religioner alternativt att fräscha upp någon gammal. Licensen innebär också lagenligt skydd enligt religionsfriheten. Med Sensibus licens att instifta nya religioner kan man således legitimera de mest aparta egendomligheter som man vanligtvis sköter i det fördolda. För dem som inte nöjer sig med de etablerade trossamfunden är detta en fantastisk möjlighet som endast begränsas av fantasin. Licenserna gäller 3 år varefter de kan förnyas för halva priset.

Priser:
Religion med maximalt en Gud alternativt två halvgudar: 600.–
Religion med 2-5 Gudar alt. ekvivalent antal halvgudar: 1 200.–
Religion med maximalt 10 Gudar alternativt ekvivalent antal halvgudar: 3 000.–
Religion utan gud: 150.–
Religion där licensinnehavaren själv är Gud: 140 000.–
Samtliga priser inkluderar moms och porto.

Tillstånd att smälla elever på fingrarna
Sensibus Tillstånd att smälla elever på fingrarna ger innehavaren rätten att inom vissa ramar smälla elever på fingrarna. Tillståndet gäller inte sadistiska manifestationer, utan endast sådana situationer som kan anses påkallade av pedagogiska skäl såsom exempelvis tillstånd av vanmakt eller extrem vrede. Tillståndet gäller tills dess eleven slutat eller maximalt två terminer och endast för angivet antal elever. Tillståndet är personligt och kan inte överlåtas. Skulle elever som omfattas av tillståndet byta lärare följer inte tillståndet med till den nya läraren.

Priser:
Max. fem nybörjarelever: 200.–
Max fem fortsättningselever: 300.–
Priserna inkluderar porto.
(Då verksamheten befinner sig strax utanför det utrymme som Sveriges lagrum anger är den momsfri.)

Tillstånd att hävda dumheter
Sensibus tillstånd att hävda dumheter ger inte endast rätten att i varje sammanhang hävda dumheter, utan ger också dessa dumheter oomkullrunkelig giltighet, vilket är ovärdeligt vid varje diskussion där dumheterna i sig själva inte omkullkastar riktiga argument. Tillståndet gäller för ett år från utfärdandet.

Priser:
Ett personligt tillstånd: 200.–
Grupptillstånd för upp till 10 personer: 1 100.–
Grupptillstånd för upp till 20 personer: 2 800.–

Personligt utformade Tillstånd & licenser
Sensibus tillhandahåller personligt designade Tillstånd & licenser utifrån personliga behov. Kontakta Sensibus för kostnadsförslag. I regel gäller att ju längre utanför Sveriges lag, eller ju längre bort från god moral, verksamheten befinner sig, desto högre pris betingar tillståndet eller licensen.

Andra tillstånd och licenser som efterfrågats är:
  • Tillstånd att mata djuren
  • Tillstånd att surfa obegränsat på arbetstid
  • Tillstånd att använda obsena gester och ord
Välkommen med Din förfrågan. Kom ihåg att Sensibus behandlar Ditt ärende med en hög grad av konfidens.
Adressen till Sensibus är info@sensibus.se Ansvarig utgivare är Olle Tivenius
Skapa din egen hemsida med mono.net